Podmínky zpracování osobních údajů („podmínky“)  

Použité pojmy: Správce dat:     A- HOTEL TOMMY & SPA s.r.o., Běloveská 1773, Náchod – Babí, 547 01   Zákazník:         Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele   Nařízení:          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů  

Obecná ustanovení

1.       Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.  

2.       Hotel se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).  

Práva, povinnosti a mlčenlivost

1.       Hotel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.  

2.       V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Hotel povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména: a.       Recepční hotelu b.       Manažer hotelu c.       Provozní hotelu d.       Účetní e.       Obsluha restaurace f.         Masér g.       Správce komunikačních sítí

3.       Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Hotelem. Hotel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou: a.       Hotelový systém: Agnis s.r.o. b.       Účetní firma: Koštejnky s.r.o. c.       Správce komunikačních sítí: Oldřich Fridrich, Náchod

4.       Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem.  

DPO, Pověřenec

1. Pověřencem Hotelu je Eva Andrejsová (marketing@hotel-tommy.com). Hotel zajistil pověřenci školení potřebné s vykonáváním funkce pověřence v souladu s Nařízením.  

informace o zákaznících

1.       Hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.

2.       Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v kartě hosta v hotelovém systému a v evidenční knize, která je v tištěné podobě uschována v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Hotel smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Hotel musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.  

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

1.       Hotel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.  

2.       Hotel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:  

a)      k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Hotelu, které budou mít Hotelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;  

b)      osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Hotelu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;  

c)       Hotel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;  

d)      učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.  

3.       Hotel se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Hotelem stanoveném a odpovídajícím pokynům Hotelu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Hotelu.  

Kamerový systém

1.       Hotel využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Hotel prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.          

Datum 1. 6. 2018