ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Rezervace
online

1. CHARAKTER OBJEKTU

Hotel Tommy – nacházející se v obci Náchod – Babí , Kaštanová 205, 547 01 Náchod, má charakter soukromého zařízení. Vlastníkem a provozovatelem tohoto zařízení je A - Hotel Tommy & Spa s.r.o., Běloveská 1773, 547 01 Náchod, IČO: 03540472, DIČ: CZ03540472.

2. UBYTOVÁNÍ

Pro Váš příjezd je stanoveno časové rozmezí od 14:00 do 22:00 hodin. S hotelovou recepcí je však možno s dostatečným předstihem domluvit i jiný čas.
Pro parkování Vašich vozidel je určeno hlídané parkoviště v areálu hotelu. V případě nutnosti prosím respektujte požadavky při parkování vozidla.
Po příjezdu je nutné provést registraci na hotelové recepci, kde Vám budou také sděleny důležité informace týkající se Vašeho pobytu.
Vzhledem k platné legislativě musí být všichni hosté hotelu zapsáni v rezervačním systému. Z tohoto důvodu Vás zdvořile žádáme o zapůjčení Vašeho platného dokladu totožnosti pracovníkům recepce hotelu.
Hotel využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Hotel prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.

3. POBYT V HOTELU

Bez předchozího souhlasu pracovníků recepce platí pro klienty v celém areálu hotelu i vlastním objektu střediska přísný zákaz přemísťování jakéhokoliv zařízení a vybavení (nábytek, televize, telefony, apod.).
Pokud při ubytování nebo v průběhu pobytu zjistíte jakoukoliv závadu na pokoji nebo ve společných prostorách, prosíme Vás o její nahlášení na recepci hotelu. Pracovník údržby provede veškerá potřebná opatření pro její nejrychlejší možné odstranění.
Pro přijímání návštěv jsou k dispozici společné prostory. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze od 8,00 do 22,00 hod, a to se souhlasem pracovníka recepce.
Dále v objektu střediska platí přísný zákaz používání vlastních elektrických spotřebičů, vyjma následujících:
elektrické spotřebiče pro osobní hygienu, notebooky, tablety a minitiskárny, kapesní audio a video přehrávače, nabíječky pro výše uvedené spotřebiče, mobilní telefony, kamery a fotoaparáty.
Psi a jiná zvířata mohou být v hotelu ubytována za cenu dle platného ceníku. Záměr ubytovat Vaše domácí zvířátko oznamte prosím na recepci hotelu nejméně 1 den před příjezdem. Podmínkou ubytování zvířete je jeho nezávadný zdravotní stav. Jako majitel zvířete nesete plnou zodpovědnost, za následky chování zvířete, proto ho prosím mějte pod neustálým dohledem. 
Noční klid v objektu a jeho nejbližším okolí platí obecně od 22.00 do 7.00 hod. V případě, že je celý objekt využíván jediným nájemcem (firmou, uzavřenou společností, rodinou, apod.), musí být prodloužení nočního klidu předem dohodnuto na recepci hotelu.
Nekonzumujte prosím vlastní – vnesené – nápoje v prostorách restaurace, lobby baru, wellness a venkovní zahrádky.
V den ukončení Vašeho pobytu Vás prosíme o uvolnění pokoje nejpozději do 10:30 hodin, pokud se předem se zaměstnanci recepce nedohodnete na jiném čase. V případě nedodržení uvolnění pokoje do tohoto termínu Vám může být naúčtován poplatek. Jestliže v průběhu pobytu požádáte o prodloužení ubytování a je možno Vám kapacitně vyhovět, má pracovník recepce právo nabídnout Vám jiný pokoj než ten, na kterém jste byli doposud ubytováni.

4. BEZPEČNOST

Před opuštěním objektu na delší dobu a vždy před opuštěním pozemku areálu hotelu prosím nezapomeňte:
- zhasnout světla a vypnout všechny elektrospotřebiče na pokoji, zavřít okna a dveře na pokoji
- pokud parkujete na parkovišti v areálu, zkontrolovat uzamčení vašeho vozidla
V každém případě Vám doporučujeme před dlouhodobým opuštěním areálu objektu kontaktovat zaměstnance recepce a dohodnout manipulaci s kartami a klíči od bočního vchodu do hotelu. Pokud jsou karty nebo klíče vyneseny, máte povinnost v případě jejich ztráty nahlásit tuto skutečnost neprodleně na recepci hotelu.
V celém objektu hotelu platí přísný zákaz kouření, požívání omamných a jiných návykových látek či manipulace s otevřeným ohněm. Do objektu je zakázáno vnášet zbraně, střelivo, výbušniny, chemikálie, hořlavé a těkavé látky a předměty vyvolávající silné elektromagnetické pole. Porušení tohoto nařízení má za následek okamžité ukončení pobytu klienta bez nároku na vrácení jakékoli částky zaplacené za ubytování.
Dospělé osoby v plném rozsahu odpovídají za osoby jim svěřené. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dětmi.

5. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Klient odpovídá za škody na majetku ubytovatele, ať již byla způsobena úmyslně či z nedbalosti. V případě způsobení škody je klient povinen zaplatit ji v plném rozsahu. Škoda se hradí v penězích, popř. uvedením do původního stavu. Na požádání klienta vystaví příslušný zaměstnanec doklad o náhradě škody.
Ubytovatel odpovídá klientům za škody, které způsobil porušením svých právních povinností. Za škody na odložených věcech odpovídá ubytovatel pouze v případě, že tyto věci byly uloženy v trezoru hotelové recepce.

6. CENY ZA UBYTOVÁNÍ A STORNO PODMÍNKY

Ceny za ubytování jsou účtovány dle platného ceníku vydaného ubytovatelem. Ihned po závazné objednávce a potvrzené rezervaci bude objednateli zaslána zálohová faktura ve výši 50% z celkové částky za ubytování. V případě, že tato záloha nebude do 10 pracovních dní proplacena, rezervace bude zrušena.
Storno poplatky při úplném nebo částečném zrušení objednávky hradí zákazník, jsou splatné ihned a stanovené jsou následujícím způsobem:
storno 8 - 13 dnů před zahájením pobytu: 50% z celkové částky pobytu
storno 7 – 0 dnů před zahájením pobytu: 100% z celkové částky pobytu

7. GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě Nařízení EU 2016/679 vám sdělujeme, že v souvislosti s vaším pobytem provádíme zpracování vašich osobních údajů.

Podmínky zpracování osobních údajů.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento ubytovací řád je pro hosty hotelu závazný ke dni uzavření smlouvy o ubytování (rezervace ubytování) a je její nedílnou součástí. Uzavřením smlouvy klient stvrzuje, že se s ním seznámil a s jeho ustanoveními souhlasí. Porušení tohoto ubytovacího řádu zakládá smluvní straně právo od smlouvy o ubytování odstoupit.

DĚKUJEME, ŽE RESPEKTUJETE UBYTOVACÍ ŘÁD A V NĚM UVEDENÁ BEZPEČNOSTNÍ NAŘÍZENÍ.

Hotel je odpovědný za majetek hostů a za škody na jejich věcech v případě, že byly uloženy na místě k tomu určeném, nebo na místě, kam se obvykle odkládají. Hotel přebírá odpovědnost za peníze a cennosti pouze v případě, kdy byly uloženy v hotelovém trezoru.

V případě onemocnění či poranění hosta hotel zajistí lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy je hotel odpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta.
Hostům není dovoleno skladovat na pokoji sportovní náčiní a předměty, pro které je vyhrazena úschovna.
Od 22,00 do 7 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid.
Host se musí odhlásit do 10,30 hodin posledního dne svého pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Při překročení tohoto časového limitu bude hostovi účtován zvláštní poplatek „za denní použití pokoje“, případně částka za celý další den pobytu.
Hosté musí při odjezdu uzavřít přívod vody, zhasnout světla a zavřít dveře. Při odhlášení z hotelu musí na recepci odevzdat klíče (čipové karty) od pokoje.
Za ubytování a služby hosté platí na konci svého pobytu dle platného ceníku. V případě delšího pobytu je host povinen uhradit svůj účet minimálně jednou za týden. Před odjezdem z hotelu je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet. Hotel akceptuje platbu kreditní kartou, nebo v hotovosti.

1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů.
Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.